ศูนย์รักษาความปลอดภัย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักรักษาความปลอดภัย office of Security ยกฐานะเป็น ศูนย์รักษาความปลอดภัย (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561)ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยฯ
อัตราเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แบบฟอร์ม
หนังสือเวียน
หนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ ศย 005(ส.ร.ภ.)/ว800 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่องขอให้ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสุการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด