ศูนย์รักษาความปลอดภัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักรักษาความปลอดภัย office of Security ยกฐานะเป็น ศูนย์รักษาความปลอดภัย (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

ว. 68 (ป) เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทางและขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของสำงานศาลยุติธรรม
เอกสารแนบ