ศูนย์รักษาความปลอดภัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักรักษาความปลอดภัย office of Security ยกฐานะเป็น ศูนย์รักษาความปลอดภัย (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

ว.531 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารแนบ